315/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. května 2006 Nabývá účinnosti: 1. září 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

315

ZÁKON
ze dne 23. května 2006,
kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o veřejných dražbách

Čl. I


        Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 56/2006 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2 písm.  e) se slova "živnostenské oprávnění" nahrazují slovy "oprávnění (§ 6 odst.  1)".

 

        2.  V § 2 písmena g) a h) znějí:

"g)

vyvoláním licitátorem přednesené prohlášení o předmětu dražby, uvedení nejnižšího podání a výše stanoveného minimálního příhozu, jakož i výzva účastníkům dražby k podávání nabídek,

 h)

zahájením dražby prohlášení licitátora, že zahajuje dražbu, není-li dále stanoveno jinak,".

 

        3.  Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

"§ 2a


        (1)  Jednání při organizování a v průběhu dražeb se konají vždy v českém jazyce. Písemnosti musí být vyhotoveny v českém jazyce, jinak se k nim nepřihlíží. Tím není dotčeno právo předložit písemnost v jiném než českém jazyce spolu s úředním překladem písemnosti do českého jazyka.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o veřejných dražbách
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU