312/2006 Sb.Zákon o insolvenčních správcích

Částka: 096 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. května 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 31/2019 Sb. s účinností od 1. června 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

312

ZÁKON
ze dne 23. května 2006
o insolvenčních správcích

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ


INSOLVENČNÍ SPRÁVCI

 

HLAVA PRVNÍ


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje

 

a)   vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce1),

b)   seznam insolvenčních správců (dále jen "seznam"), údaje do něj zapisované, členění seznamu, jeho vedení a podmínky zápisu do seznamu,

c)    činnost hostujícího insolvenčního správce,

d)   dohled nad činností insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  Insolvenčním správcem je fyzická osoba, která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.

 

        (2)  Insolvenčním správcem je rovněž i veřejná obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení, které poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost, a je založená podle práva členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (dále jen "zahraniční společnost") a která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce.

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - INSOLVENČNÍ SPRÁVCI
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA DRUHÁ - OPRÁVNĚNÍ VYKONÁVAT ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
§ 3 - Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce
§ 4 - Návrh fyzické osoby
§ 5 - Návrh veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti
§ 6 - Povolení a zvláštní povolení fyzické osoby
§ 7 - Bezúhonnost
§ 8 - Vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti
§ 9 - Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce
§ 13 - Zrušení povolení nebo zvláštního povolení
§ 14 - Změna údajů v povolení
§ 15 - Informační povinnost ministerstva
HLAVA TŘETÍ - SEZNAM
§ 16  
§ 17 - Členění a obsah seznamu
§ 18 - Údaje zapisované do seznamu
§ 19 - Údaj identifikující insolvenčního správce
§ 20 - Údaj o vzniku práva vykonávat činnost insolvenčního správce
§ 21 - Údaj o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce
§ 22 - Údaj o zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce
HLAVA ČTVRTÁ - VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
§ 23  
§ 24 - Zkouška insolvenčního správce
§ 25 - Rozdílová zkouška insolvenčního správce
§ 26 - Zvláštní zkouška insolvenčního správce
HLAVA PÁTÁ - HOSTUJÍCÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCE
§ 27 - Povolení hostujícího insolvenčního správce
§ 28 - Zvláštní povolení hostujícího insolvenčního správce
§ 29 - Zápis do seznamu
§ 30 - Údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce
§ 31 - Údaj o osvědčení hostujícího insolvenčního správce nebo o zvláštním osvědčení hostujícího insolvenčního správce
§ 32 - Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce
§ 33 - Zánik práva vykonávat činnost insolvenčního správce
§ 34  
§ 35 - Informační povinnost hostujícího insolvenčního správce
HLAVA ŠESTÁ - PŮSOBNOST MINISTERSTVA
§ 36  
§ 37  
HLAVA SEDMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 38  
§ 39  
§ 40 - Přechodná ustanovení
§ 41  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 42  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o advokacii
§ 43  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky
§ 44  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
§ 45  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 46  
Zavřít
MENU