311/2006 Sb.Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

Částka: 096 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. května 2006 Nabývá účinnosti: 1. září 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 382/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

311

 

ZÁKON

ze dne 23. května 2006
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pohonných hmotách)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

POHONNÉ HMOTY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

         (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a monitorování složení a jakosti prodávaných pohonných hmot,

b)   prodej a výdej pohonných hmot,

c)    registraci distributorů pohonných hmot,

d)   evidenci čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních jednotek pohonných hmot.

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na dobíjecí stanice, které jsou připojeny a užívány pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě1a) nepodnikající fyzické osoby nebo pro dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového družstva1b) nebo společenství vlastníků jednotek1c) výhradně pro členy tohoto družstva nebo společenství nebo pro uživatele družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství, na dobíjecí stanice s výkonem do 3,7 kW, které jsou určené pro dobíjení jednostopých elektrických vozidel. Tento zákon se dále nevztahuje na dobíjení vozidel veřejné hromadné dopravy napájené přímo z trakčního nebo trolejového vedení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POHONNÉ HMOTY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Pohonné hmoty
§ 4 - Evidence pohonných hmot
§ 5 - Prodej a výdej pohonných hmot
§ 6 - Evidence čerpacích stanic
§ 7 - Státní správa a státní dozor
§ 8 - Přestupky
§ 9 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 10 - Společná ustanovení o správních deliktech
§ 11 - Zmocňovací ustanovení
§ 12 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU