311/2006 Sb.Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

Částka: 096 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. května 2006 Nabývá účinnosti: 1. září 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

311

ZÁKON
ze dne 23. května 2006
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pohonných hmotách)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

POHONNÉ HMOTY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

         Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

 

       a) požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a monitorování složení a jakosti prodávaných pohonných hmot,


       b) prodej a výdej pohonných hmot,
       c) evidenci čerpacích stanic pohonných hmot.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        V tomto zákoně se rozumí

 

       a) pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, zkapalněné ropné plyny, biopalivo, směsné palivo, stlačený a zkapalněný zemní plyn, pokud jsou určeny k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního vozidla,
       b) vozidlem motorové vozidlo vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,
       c) zvláštním vozidlem motorové vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích nebo pojízdný stroj,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POHONNÉ HMOTY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Pohonné hmoty
§ 4 - Evidence pohonných hmot
§ 5 - Prodej a výdej pohonných hmot
§ 6 - Evidence čerpacích stanic
§ 7 - Státní správa a státní dozor
§ 8 - Přestupky
§ 9 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 10 - Společná ustanovení o správních deliktech
§ 11 - Zmocňovací ustanovení
§ 12 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU