310/2006 Sb.Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

Částka: 096 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. května 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 420/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

310

ZÁKON
ze dne 23. května 2006
o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům
na území České republiky a o změně některých dalších zákonů
(zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

NAKLÁDÁNÍ S VĚCMI URČENÝMI
K OBRANNÝM A BEZPEČNOSTNÍM ÚČELŮM


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1


Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje nakládání s věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům a výkon státní správy v této oblasti, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu České republiky, nestanoví jinak1).

 

        (2)  Nakládáním podle odstavce 1 se rozumí nabývání vlastnictví, držení, nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, úprava, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení věcí, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu (dále jen "bezpečnostní materiál"). Výčet těchto věcí stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou.

 

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na

 

a)   vývoz a dovoz vojenského materiálu podle zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem2),

b)   věci určené k obranným a bezpečnostním účelům, které jsou nabývány do vlastnictví státu a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky3), bezpečnostních sborů4) nebo jsou uloženy ve státních hmotných rezervách,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NAKLÁDÁNÍ S VĚCMI URČENÝMI K OBRANNÝM A BEZPEČNOSTNÍM ÚČELŮM
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
HLAVA II - PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ S BEZPEČNOSTNÍM MATERIÁLEM
§ 2 - Nakládání s bezpečnostním materiálem
§ 3 - Povolení k provozování podnikatelské činnosti
§ 4 - Způsobilost fyzické a právnické osoby
§ 5 - Práva a povinnosti držitele koncese
§ 6 - Podmínky nakládání s bezpečnostním materiálem
§ 7 - Registrace
§ 8 - Práva a povinnosti osob při nakládání s bezpečnostním materiálem mimo podnikatelskou činnost
§ 9 - Evidence bezpečnostního materiálu
HLAVA III - INFORMAČNÍ SYSTÉM, UCHOVÁVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ
§ 10 - Informační systém
§ 11 - Uchovávání údajů a dokumentace
§ 12 - Poskytování údajů
HLAVA IV - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 13  
§ 14 - Dozor
§ 15  
HLAVA V - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 16 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 17 - Přestupky
§ 18 - Společná ustanovení
§ 19 - Zabrání bezpečnostního materiálu
HLAVA VI - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
HLAVA VII - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 21  
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
§ 22  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zbraních
§ 23  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
§ 24  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o povinném značení lihu
§ 25  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o vysokých školách
§ 26  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
§ 27  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 28  
Příloha - Seznam bezpečnostního materiálu
Zavřít
MENU