309/2006 Sb.Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Částka: 096 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. května 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 88/2016 Sb. s účinností od 1. května 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

309

ZÁKON
ze dne 23. května 2006,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

HLAVA I

POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), upravuje v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce.

 

§ 2

 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

 

        (1)  Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
HLAVA I - POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
§ 3 - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
§ 4 - Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
§ 5 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
§ 6 - Bezpečnostní značky, značení a signály
HLAVA II - PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ
§ 7 - Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma
§ 8 - Zákaz výkonu některých prací
HLAVA III - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
§ 9 - Odborná způsobilost
§ 10  
§ 11 - Zvláštní odborná způsobilost
ČÁST DRUHÁ - ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
§ 12  
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 19  
§ 20  
§ 21  
HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Účinnost
Zavřít
MENU