308/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti

Částka: 096 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. května 2006 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

308

ZÁKON
ze dne 23. května 2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o evropské družstevní společnosti

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna obchodního zákoníku

 

Čl. I)

 

zrušena zákonem č. 89/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna notářského řádu

 

Čl. II


        Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 7 odst.  1 písmeno b) zní:

 

"b)  získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice nebo získal vzdělání v oblasti práva na vysoké škole v zahraničí, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, anebo je toto vzdělání uznáno podle zvláštních právních předpisů. Za toto vzdělání se považuje též vzdělání získané na právnické fakultě vysoké školy se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejich právních předchůdců,".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna obchodního zákoníku
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna notářského řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákoníku práce
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU