307/2006 Sb.Zákon o evropské družstevní společnosti

Částka: 096 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. května 2006 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 227/2009 Sb. s účinností od 1. července 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

307

ZÁKON
ze dne 23. května 2006
o evropské družstevní společnosti

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

USTANOVENÍ K NAŘÍZENÍ RADY
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ O STATUTU
EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


        (1)  Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné nařízení Rady Evropských společenství o statutu evropské družstevní společnosti1) (dále jen "nařízení") právní poměry evropské družstevní společnosti a zapracovává směrnici Rady Evropských společenství, kterou se upravuje zapojení zaměstnanců do rozhodování o záležitostech evropské družstevní společnosti2).

 

        (2)  Na evropskou družstevní společnost se nevztahuje zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem3).

 

§ 2


        Na založení evropské družstevní společnosti, která bude mít zapsané sídlo na území České republiky, se může účastnit i právnická osoba, jejíž skutečné sídlo leží mimo území členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor (dále jen "členský stát"), jestliže je založena podle práva některého členského státu, má zapsané sídlo v členském státě a má trvalý a efektivní vztah k ekonomice členského státu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - USTANOVENÍ K NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ O STATUTU EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
HLAVA III - ZÁPIS EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
HLAVA IV - NĚKTERÁ USTANOVENÍ O ZMĚNĚ STANOV EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
§ 14  
HLAVA V - ZALOŽENÍ EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI FÚZÍ
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
HLAVA VI - ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY DRUŽSTVA NA EVROPSKOU DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOST
§ 20  
§ 21  
HLAVA VII - VNITŘNÍ STRUKTURA EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
Díl 1 - Dualistický systém
§ 22  
§ 23  
§ 24  
Díl 2 - Monistický systém
Oddíl 1 - Správní rada
§ 25  
§ 26  
§ 27  
Oddíl 2 - Předseda správní rady
§ 28  
Oddíl 3 - Generální ředitel
§ 29  
Oddíl 4 - Pověřený ředitel
§ 30  
Oddíl 5 - Společná ustanovení o orgánech evropské družstevní společnosti monistického systému
§ 31  
§ 32  
HLAVA VIII - ZRUŠENÍ EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI SOUDEM
§ 33  
§ 34  
HLAVA IX - ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI NA DRUŽSTVO
§ 35  
§ 36  
ČÁST DRUHÁ - ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI DO ROZHODOVÁNÍ O ZÁLEŽITOSTECH EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
HLAVA II - JEDNÁNÍ O ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
Díl 1 - Pravidla pro zřízení a složení zvláštního vyjednávacího výboru
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
Díl 2 - Pravidla činnosti a postavení zvláštního vyjednávacího výboru zaměstnanců
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
Díl 3 - Pravidla pro usnášení se a jednání zvláštního vyjednávacího výboru zaměstnanců
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
Díl 4 - Smlouva o zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
Díl 5 - Postup při neuzavření smlouvy o zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti
§ 67  
§ 68  
§ 69  
HLAVA III - ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ DO ROZHODOVÁNÍ O ZÁLEŽITOSTECH EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI PŘI VZNIKU EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍHO PŘEDCHŮDCE
§ 70  
§ 71  
§ 72  
HLAVA IV - VÝBOR ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 73  
§ 74  
§ 75  
Díl 2 - Stanovení počtu členů výboru zaměstnanců
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79  
Díl 3 - Jednání a působnost výboru zaměstnanců
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
Díl 4 - Právo na informace
§ 86  
§ 87  
§ 88  
Díl 5 - Právo na projednání
§ 89  
§ 90  
HLAVA V - PRÁVO VLIVU ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÉ DRUŽSTEVNÍ SPOLEČNOSTI
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
HLAVA VI - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K HLAVĚ IV A V
§ 97  
§ 98  
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 99  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 100  
Zavřít
MENU