267/2006 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 205/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 242/2016 Sb. s účinností od 29. července 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

267

ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy

Čl. I


        V § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb. a zákona č. 474/1992 Sb., se za slova "nemocenské zabezpečení," vkládají slova "úrazové pojištění,".

 

 

ČÁST DRUHÁ


(Změna zákona o životním minimu)

Čl. II

zrušena zákonem č. 218/2007 Sb.ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení

Čl. III


        Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o životním minimu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna trestního zákona
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna celního zákona
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna lesního zákona
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o rybářství
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o myslivosti
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o obecní policii
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna krizového zákona
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. XXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o zemědělství
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Přechodné ustanovení
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. XXXIII  
Zavřít
MENU