266/2006 Sb.Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 205/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 182/2014 Sb. s účinností od 29. srpna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

266

ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006
o úrazovém pojištění zaměstnanců

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje právní vztahy úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání1) (dále jen "úrazové pojištění").

 

        (2)  Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti úrazového pojištění.

 

§ 2

 

Orgány úrazového pojištění

 

        Orgány úrazového pojištění jsou

 

a)   Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo"),

b)   Česká správa sociálního zabezpečení,

c)    okresní správy sociálního zabezpečení.

 

§ 3

 

Okruh pojištěných osob

 

        (1)  Úrazového pojištění se při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastní zaměstnanci, jimiž se rozumí

 

a)   zaměstnanci v pracovním poměru,

b)   státní zaměstnanci podle služebního zákona2),

c)    členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Orgány úrazového pojištění
§ 3 - Okruh pojištěných osob
§ 4 - Vynětí zaměstnanců z úrazového pojištění
§ 5 - Vznik a zánik úrazového pojištění
§ 6 - Oprávněný
§ 7 - Zaměstnavatel
§ 8 - Identifikační údaje zaměstnance a oprávněného
§ 9 - Příslušný lékař
§ 10 - Pracovní úraz
§ 11 - Nemoc z povolání
§ 12 - Bolest
§ 13 - Ztížení společenského uplatnění
§ 14 - Poškození zdraví
§ 15 - Výpočtový základ
§ 16 - Prevence v úrazovém pojištění
ČÁST DRUHÁ - DÁVKY
§ 17 - Druhy dávek
§ 18 - Úrazový příplatek
§ 19 - Úrazové vyrovnání
§ 20 - Úrazová renta
§ 21  
§ 22 - Bolestné
§ 23 - Příspěvek za ztížení společenského uplatnění
§ 24 - Hodnota bodu
§ 25 - Náhrada nákladů spojených s léčením
§ 26 - Náhrada nákladů spojených s pohřbem
§ 27 - Jednorázový příspěvek pozůstalému
§ 28 - Úrazová renta pozůstalého
§ 29 - Nárok na dávku
§ 30 - Nárok na dávky ve zvláštních případech
§ 31 - Výplata dávek
§ 32  
§ 33 - Změna a zánik nároku na dávky a jejich výplatu
§ 34  
§ 35 - Přechod nároků na dávky a jejich výplatu
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Rehabilitace v úrazovém pojištění
ČÁST TŘETÍ - POJISTNÉ
§ 39 - Výše a placení pojistného
§ 40 - Rozhodné období
§ 41 - Sazba pojistného
§ 42 - Odvod pojistného
§ 43 - Zvýšení pojistného a sleva z pojistného
§ 44 - Přirážka k pojistnému
§ 45 - Společné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ
§ 46 - Ministerstvo
§ 47 - Česká správa sociálního zabezpečení
§ 48 - Okresní správa sociálního zabezpečení
§ 49 - Místní příslušnost
§ 50 - Oprávnění orgánů úrazového pojištění
§ 51 - Shromažďování a zveřejňování údajů o zaměstnancích a zaměstnavatelích
§ 52 - Přehled vývoje úrazového pojištění
§ 53 - Rada úrazového pojištění
ČÁST PÁTÁ - POSUZOVÁNÍ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ
§ 54 - Posouzení poškození zdraví
§ 55 - Lékařské prohlídky
§ 56 - Změna míry poškození zdraví
§ 57 - Povinnosti příslušných lékařů a jiných zdravotnických zařízení
ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY A REGRESNÍ NÁHRADA
HLAVA I - PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 58 - Přestupky
§ 59 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 60 - Společná ustanovení pro přestupky a správní delikty
HLAVA II - REGRESNÍ NÁHRADA
§ 61  
ČÁST SEDMÁ - ŘÍZENÍ V POJIŠTĚNÍ
HLAVA I - ŘÍZENÍ VE VĚCECH DÁVKOVÝCH
§ 62 - Předmět řízení
§ 63 - Zahájení řízení
§ 64 - Zkrácené řízení
HLAVA II - ŘÍZENÍ VE VĚCECH JINÝCH NEŽ DÁVKOVÝCH
§ 65 - Předmět řízení
§ 66 - Účastníci řízení
§ 67 - Zahájení řízení
HLAVA III - ŘÍZENÍ VE VĚCECH POJISTNÉHO
§ 68 - Předmět řízení
§ 69 - Účastníci řízení
§ 70 - Zahájení řízení
HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ V ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ
§ 71 - Přerušení řízení
§ 72 - Zastavení řízení
§ 73 - Formy rozhodnutí
§ 74 - Doručování
§ 75 - Námitky
§ 76 - Vysvětlení
§ 77 - Soudní přezkum
§ 78 - Náklady řízení
HLAVA V - NÁHRADY POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM
§ 79 - Náhrada nákladů řízení
§ 80 - Náhrada ušlého výdělku
§ 81 - Cestovní výdaje
§ 82 - Uplatnění nároku na náhrady
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI
§ 83 - Práva a povinnosti zaměstnance
§ 84 - Povinnosti zaměstnavatele
§ 85 - Oznamovací povinnost a poskytování zpráv
HLAVA II - SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ
§ 86 - Povinnost osob zachovávat mlčenlivost
§ 87 - Sdělování údajů mezi orgány úrazového pojištění, nemocenského pojištění a důchodového pojištění
§ 88 - Sdělování údajů orgány úrazového pojištění jiným subjektům
§ 89 - Sdělování údajů orgánům úrazového pojištění jinými subjekty
§ 90 - Sdělování údajů orgány inspekce práce a národním zdravotnickým informačním systémem
HLAVA III - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 91 - Obecné ustanovení
§ 92 - Převod zákonného pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
§ 93 - Povinnosti zaměstnavatele
§ 94 - Ukončení placení pojistného a vymáhání dluhů na pojistném ze zákonného pojištění
§ 95 - Ukončení zákonného pojištění
HLAVA IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 96 - Projednání soudem
§ 97 - Zmocňovací ustanovení
§ 98 - Zrušovací ustanovení
§ 99 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam nemocí z povolání
Příloha č. 2 - Sazby pojistného podle převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem
Zavřít
MENU