264/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

Částka: 084 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 218/2007 Sb. s účinností od 22. srpna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

264

ZÁKON
ze dne 21. dubna 2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti

 

Čl.  I


        V zákoně č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, se v § 138 odst.  2 bod 3 zrušuje.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 20/1975 Sb.

 

Čl.  II


        V zákoně č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, se čl. I a II zrušují.

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům

 

Čl.  III


        V zákoně č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se § 18 zrušuje.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 188/1988 Sb.

 

Čl.  IV


        V zákoně č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, se čl. I, čl. II a čl. IV zrušují.

 

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o úpravě náhrady za ztrátu
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 20/1975 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 188/1988 Sb.
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 264/1992 Sb.
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 590/1992 Sb.
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 37/1993 Sb.
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 118/1995 Sb.
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 287/1995 Sb.
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 138/1996 Sb.
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 167/1999 Sb.
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 225/1999 Sb.
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 155/2000 Sb.
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 220/2000 Sb.
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 177/2001 Sb.
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 136/2002 Sb.
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 202/2002 Sb.
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 309/2002 Sb.
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 311/2002 Sb.
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 274/2003 Sb.
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 362/2003 Sb.
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 46/2004 Sb.
Čl. XXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 436/2004 Sb.
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 217/2000 Sb.
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 257/2004 Sb.
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 132/2000 Sb.
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 320/2002 Sb.
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 628/2004 Sb.
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 562/2004 Sb.
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 169/2005 Sb.
Čl. XXXIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona č. 253/2005 Sb.
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 3/1991 Sb.
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna občanského zákoníku
Čl. XLIII  
Čl. XLIV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o evropské společnosti
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XLIX  
Čl. L - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. LI  
Čl. LII - Přechodné ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání
Čl. LIII  
Čl. LIV - Přechodné ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna služebního zákona
Čl. LV  
Čl. LVI - Přechodné ustanovení
Čl. LVII - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o kolektivním vyjednávání
Čl. LVIII  
Čl. LIX - Přechodné ustanovení
Čl. LX - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o inspekci práce
Čl. LXI  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Čl. LXII  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. LXIII  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. LXIV  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. LXV  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. LXVI  
Čl. LXVII - Přechodná ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Čl. LXVIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. LXIX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - ÚČINNOST
Čl. LXX  
Zavřít
MENU