245/2006 Sb.Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 31. května 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 466/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 30. prosince 2011
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

245

ZÁKON
ze dne 21. dubna 2006
o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

VEŘEJNÉ NEZISKOVÉ ÚSTAVNÍ
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1


        (1)  Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení (dále jen "veřejné zdravotnické zařízení") je právnickou osobou zřízenou podle tohoto zákona, jejíž hlavní činností je provozování zdravotnického zařízení, v němž je poskytována zdravotní péče zejména formou ústavní péče1). Ve zdravotnickém zařízení provozovaném veřejným zdravotnickým zařízením je poskytována zdravotní péče též formou ambulantní péče. Pro poskytování této ambulantní péče musí veřejné zdravotnické zařízení splňovat veškeré požadavky stanovené zvláštním právním předpisem2) pro provoz ambulantního zdravotnického zařízení.

 

        (2)  Veřejné zdravotnické zařízení může vykonávat vedle hlavní činnosti též doplňkovou činnost za podmínek stanovených tímto zákonem. Doplňková činnost veřejného zdravotnického zařízení musí navazovat na jeho hlavní činnost, kterou nesmí omezovat, narušovat nebo ohrožovat.

 

        (3)  Název veřejného zdravotnického zařízení musí obsahovat označení "veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení" nebo zkratku "v. n. ú. z. z.". Jiné právnické nebo fyzické osoby nesmí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat. Název veřejného zdravotnického zařízení nesmí být zaměnitelný s názvem jiné právnické osoby.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VEŘEJNÉ NEZISKOVÉ ÚSTAVNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - ZŘÍZENÍ A VZNIK VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
§ 3 - Zřízení veřejného zdravotnického zařízení
§ 4 - Vznik veřejného zdravotnického zařízení
§ 5 - Jednání ve věcech veřejného zdravotnického zařízení před zápisem do rejstříku veřejných zdravotnických zařízení
HLAVA III - ORGÁNY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
§ 6 - Základní ustanovení
§ 7 - Ředitel
§ 8  
§ 9 - Dozorčí rada
§ 10  
§ 11  
HLAVA IV - PŮSOBNOST ZŘIZOVATELE
§ 12  
HLAVA V - HOSPODAŘENÍ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
§ 13 - Základní ustanovení
§ 14 - Kontrola
§ 15 - Rozpočet
§ 16 - Fondy
§ 17 - Rezervní fond
§ 18 - Fond reprodukce majetku
§ 19 - Fond účelově určených prostředků
§ 20 - Sociální fond
§ 21 - Majetek veřejného zdravotnického zařízení
§ 22 - Účetnictví
§ 23  
HLAVA VI - ZRUŠENÍ A ZÁNIK VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
§ 24 - Zrušení veřejného zdravotnického zařízení
§ 25 - Sloučení, splynutí a rozdělení veřejného zdravotnického zařízení
§ 26  
HLAVA VII - REJSTŘÍK VEŘEJNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
§ 27  
§ 28 - Údaje zapisované do rejstříku veřejných zdravotnických zařízení
§ 29 - Sbírka listin
§ 30 - Řízení ve věcech rejstříku veřejných zdravotnických zařízení
HLAVA VIII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 31 - Odměňování
§ 32 - Úkony v obecném zájmu
§ 33 - Spádové území
§ 34 - Síť veřejných zdravotnických zařízení
§ 35 - Podmínky provozování veřejného zdravotnického zařízení
§ 36 - Pořádková pokuta
HLAVA IX - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 37 - Přestupky
§ 38 - Správní delikty právnických osob
§ 39 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA X - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 40  
§ 41 - Nakládání s majetkem ve zvláštních případech
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 42  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
§ 43  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
§ 44  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o obcích
§ 45  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 46  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o konkursu a vyrovnání
§ 47  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
§ 48  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o státní statistické službě
§ 49  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení
§ 50  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
§ 51  
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 52  
Příloha - Seznam právnických osob - veřejných zdravotnických zařízení
Zavřít
MENU