227/2006 Sb.Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 075 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 1. června 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 227/2009 Sb. s účinností od 1. července 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

227

ZÁKON
ze dne 26. dubna 2006
o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S LIDSKÝMI
EMBRYONÁLNÍMI KMENOVÝMI BUŇKAMI


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje

 

a)   podmínky výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,

b)   povolování výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,

c)    podmínky pro provádění činností souvisejících s výzkumem na lidských embryonálních kmenových buňkách,

d)   působnost správních a poradních orgánů ve stanovených oblastech,

e)   kontrolu výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností,

f)    registraci linií lidských embryonálních kmenových buněk a podmínky vedení jejich registru,

g)   sankce za porušení tohoto zákona.

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        V tomto zákoně se rozumí

 

a)   výzkumem na lidských embryonálních kmenových buňkách systematická tvůrčí činnost konaná za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití prováděná na liniích lidských embryonálních kmenových buněk,

b)   lidskými embryonálními kmenovými buňkami všechny pluripotentní kmenové buňky pocházející z lidských preimplantačních embryí vytvořených mimotělně,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S LIDSKÝMI EMBRYONÁLNÍMI KMENOVÝMI BUŇKAMI
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
HLAVA II - PODMÍNKY VÝZKUMU NA LIDSKÝCH EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH BUŇKÁCH A POVOLOVÁNÍ TOHOTO VÝZKUMU
§ 3 - Podmínky výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
§ 4 - Podmínky pro vydání povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
§ 5 - Žádost o povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
§ 6 - Vydání povolení k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách
§ 7 - Prokázání bezúhonnosti
HLAVA III - SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI
§ 8 - Získávání lidských embryonálních kmenových buněk pro výzkumné účely z nadbytečných lidských embryí
§ 9 - Písemný souhlas s použitím nadbytečného lidského embrya k získání lidských embryonálních kmenových buněk
§ 10 - Dovoz lidských embryonálních kmenových buněk pro výzkumné účely
§ 11 - Vývoz a průvoz lidských embryonálních kmenových buněk pro výzkumné účely
HLAVA IV - SPRÁVA VÝZKUMU NA LIDSKÝCH EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH BUŇKÁCH
§ 12 - Ministerstvo
§ 13 - Registr linií
§ 14 - Kontrola výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností
HLAVA V - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 15 - Přestupky
§ 16 - Správní delikty právnické osoby
§ 17 - Společná ustanovení ke správním deliktům
HLAVA VI - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 18  
§ 19 - Registrace linií vzniklých před účinností tohoto zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního zákona
§ 20  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 20/1966 Sb.
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 22  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 130/2002 Sb.
§ 23  
§ 24 - Přechodné ustanovení ke změně zákona č. 130/2002 Sb.
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 160/1992 Sb.
§ 25  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o rodině
§ 26  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 27  
Zavřít
MENU