225/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

225

ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o civilním letectví

 

Čl. I


        Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

 

        1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

 

"§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) upravuje ve věcech civilního letectví

 

a)   podmínky stavby a provozování letadla,

b)   podmínky zřizování, provozování a osvědčování způsobilosti letišť,

c)    podmínky pro letecké stavby,

d)   podmínky pro činnost leteckého personálu,

e)   podmínky využívání vzdušného prostoru,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. VII  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. VIII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU