221/2006 Sb.Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 26. května 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 286/2018 Sb. s účinností od 28. prosince 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

221

ZÁKON
ze dne 25. dubna 2006

o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje právní prostředky sloužící k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (dále jen „právo“) a k ochraně obchodního tajemství2).

 

§ 2

 

Osoby oprávněné vymáhat práva

 

        (1)  Vymáhat práva podle tohoto zákona je oprávněn vlastník nebo majitel práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví, osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu2) užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví (dále jen "oprávněná osoba").

 

        (2)  Nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva. Souhlas se nevyžaduje, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Osoby oprávněné vymáhat práva
§ 3 - Právo na informace
§ 4 - Opatření k nápravě
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA PŮSOBNOSTI SOUDU VE VĚCECH PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
§ 6  
§ 7 - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích
§ 8  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
§ 9  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků
§ 10  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o užitných vzorech
§ 11  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů
§ 12  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
§ 13  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochranných známkách
§ 14  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU