213/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 18. června 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

213

ZÁKON
ze dne 20. dubna 2006,
kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých
zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o užívání státních
symbolů České republiky

Čl. I


        Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, se mění takto:

 

        1.  V § 1 odst. 2 se slova "v souladu s tímto zákonem, a to" zrušují.

 

        2.  V § 2 písm. i) se za slovem "a" slovo "ozbrojené" zrušuje.

 

        3.  V § 2 písm. r) se slova "a školy, školská a předškolní zařízení zařazené do sítě škol, školských a předškolních zařízení" nahrazují slovy " , školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku".

 

        4.  Poznámka pod čarou č. 3 zní:

_______________________________

"3)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o užívání státních symbolů České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU