203/2006 Sb.Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 17. května 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 227/2009 Sb. s účinností od 1. července 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

203

ZÁKON
ze dne 12. dubna 2006
o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

NĚKTERÉ DRUHY PODPORY KULTURY


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje některé druhy podpory poskytované státem, jehož jménem jedná Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo"), v oblasti kultury, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců této podpory, jakož i některé další vztahy související s jejím poskytováním.

 

§ 2

 

Veřejné kulturní služby

 

        Veřejnými kulturními službami jsou služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.

 

Státní příspěvkové organizace v oblasti kultury

 

§ 3


        (1)  Ministerstvo může pro potřeby podpory kultury a k zajištění poskytování veřejných kulturních služeb zřídit státní příspěvkovou organizaci. Za obdobných podmínek může ministerstvo rozhodnout též o rozdělení, sloučení, případně splynutí dosavadních státních příspěvkových organizací, anebo o jejich zrušení. Ministerstvo rozhoduje rovněž o změnách v údajích uvedených ve zřizovací listině.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NĚKTERÉ DRUHY PODPORY KULTURY
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Veřejné kulturní služby
§ 3 - Státní příspěvkové organizace v oblasti kultury
§ 4  
§ 5 - Pojištění majetku vypůjčeného státní příspěvkovou organizací pro výstavní činnost
§ 6 - Náhrada za vypůjčený předmět
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Příspěvek na tvůrčí nebo studijní účely
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 16  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
§ 17  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní památkové péči
§ 18  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 19  
Příloha - Žádost o uzavření dohody o poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět podle § 7 odst. 1 zákona č. 203/2006 Sb.
Zavřít
MENU