189/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 585/2006 Sb. s účinností od 31. prosince 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

189

ZÁKON
ze dne 14. března 2006,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o nemocenském pojištění

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna občanského soudního řádu

Čl. I


        Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákoníku práce
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o věrnostním přídavku horníků
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sociálním zabezpečení
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o kolektivním vyjednávání
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o změnách v sociálním zabezpečení
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodná ustanovení
Čl. XV - Zmocnění k vydání úplného znění zákona
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
Čl. XVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
Čl. XIX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XXI  
Čl. XXII - Přechodná ustanovení
Čl. XXIII - Zmocnění k vydání úplného znění zákona
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XXIV  
Čl. XXV - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XXXI  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
Čl. XXXII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XXXIII  
Čl. XXXIV - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
Čl. XXXV  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Čl. XXXVI  
Čl. XXXVII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady         č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,         ve znění pozdějších předpisů
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XL  
Čl. XLI - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. XLII  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
Čl. XLIII  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. XLIV  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl. XLV  
Čl. XLVI - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl. XLVII  
Čl. XLVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XLIX  
Čl. L - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Čl. LI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. LII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
Čl. LIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. LIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna soudního řádu správního
Čl. LV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna služebního zákona
Čl. LVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona
Čl. LVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění
Čl. LVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o služebním poměru   příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. LIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. LX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. LXI  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
Čl. LXII  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. LXIII  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky
Čl. LXIV  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
Čl. LXV  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. LXVI  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. LXVII  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. LXVIII  
Zavřít
MENU