187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 585/2006 Sb. s účinností od 31. prosince 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

187

ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o nemocenském pojištění

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Rozsah působnosti

        (1) Tento zákon upravuje nemocenské pojištění (dále jen "pojištění") pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství a ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj a organizaci a provádění pojištění. Prováděním pojištění se rozumí též posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění.

        (2)  Pojistné na pojištění upravuje zvláštní právní předpis1).

        (3)  Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění2).

 

§ 2

 

Účast na pojištění

        Pojištění se účastní fyzické osoby

a)   povinně, jde-li o osoby uvedené v § 5 písm.  a),

b)   dobrovolně, jde-li o osoby uvedené v § 5 písm.  b) nebo o zahraniční zaměstnance [§ 3 písm.  q)].

§ 3

 

Vymezení některých pojmů

        V tomto zákoně se rozumí

a)   pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění; za pojištěnce se považuje též fyzická osoba po zániku pojištění, pokud jí plyne ochranná lhůta (§ 15), uplatňuje nárok na dávku pojištění (dále jen "dávka") nebo dávku pobírá, a fyzická osoba v době přerušení pojištění,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Účast na pojištění
§ 3 - Vymezení některých pojmů
§ 4 - Druhy dávek
ČÁST DRUHÁ - ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ
HLAVA I - OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB
§ 5  
HLAVA II - ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA POJIŠTĚNÍ
§ 6 - Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění
§ 7 - Pojištění při zaměstnání malého rozsahu
§ 8 - Souběh pojištění z více zaměstnání
§ 9 - Vynětí zaměstnanců z pojištění
§ 10 - Vznik, zánik a přerušení pojištění zaměstnanců
HLAVA III - ÚČAST OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH NA POJIŠTĚNÍ
§ 11 - Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění
§ 12 - Pojištění při výkonu několika samostatných výdělečných činností
§ 13 - Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně činných
ČÁST TŘETÍ - DÁVKY
HLAVA I - OBECNÉ PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
HLAVA II - DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
HLAVA III - NEMOCENSKÉ
Díl 1 - Podmínky nároku na nemocenské
§ 23  
§ 24  
§ 25  
Díl 2 - Podpůrčí doba u nemocenského
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Díl 3 - Výše nemocenského
§ 29  
§ 30  
§ 31  
HLAVA IV - PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ
Díl 1 - Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
§ 32  
Díl 2 - Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství
§ 33 - Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství
§ 34 - Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství
§ 35 - Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech
§ 36 - Přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství
Díl 3 - Výše peněžité pomoci v mateřství
§ 37  
Díl 4 - Společné ustanovení o peněžité pomoci v mateřství
§ 38  
HLAVA V - OŠETŘOVNÉ
Díl 1 - Podmínky nároku na ošetřovné
§ 39  
Díl 2 - Podpůrčí doba u ošetřovného
§ 40  
Díl 3 - Výše ošetřovného
§ 41  
HLAVA VI - VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
Díl 1 - Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
§ 42  
Díl 2 - Podpůrčí doba u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 43  
Díl 3 - Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 44  
HLAVA VII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH
Díl 1 - Nárok na dávky a na jejich výplatu
§ 45 - Nárok na dávku
§ 46 - Nárok na výplatu dávky
§ 47 - Vzdání se nároku na výplatu dávky
Díl 2 - Souběh nároků na výplatu dávek
§ 48  
Díl 3 - Přechod nároku na dávky a jejich výplatu
§ 49  
§ 50  
§ 51  
Díl 4 - Změna nároku na dávky a jejich výplatu
§ 52  
ČÁST ČTVRTÁ - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 53  
§ 54 - Ošetřující lékař
HLAVA II - POSUZOVÁNÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
Díl 1 - Základní pojmy
§ 55 - Dočasná pracovní neschopnost
§ 56 - Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti
Díl 2 - Posuzování dočasné pracovní neschopnosti
§ 57 - Vznik dočasné pracovní neschopnosti
§ 58 - Průběh dočasné pracovní neschopnosti
§ 59 - Ukončování dočasné pracovní neschopnosti
§ 60 - Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnosti
Díl 3 - Povinnosti a oprávnění lékařů
§ 61 - Povinnosti ošetřujícího lékaře
§ 62 - Povinnosti zařízení závodní preventivní péče
§ 63 - Oprávnění ošetřujících lékařů a zařízení závodní preventivní péče
Díl 4 - Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce
§ 64  
Díl 5 - Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele
§ 65  
HLAVA III - POSUZOVÁNÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI PO UPLYNUTÍ PODPŮRČÍ DOBY
§ 66  
HLAVA IV - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ, OŠETŘOVNÉHO A VYROVNÁVACÍHO PŘÍSPĚVKU V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ
Díl 1 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství
§ 67  
Díl 2 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování ošetřovného
§ 68 - Vznik a zánik potřeby ošetřování nebo péče
§ 69 - Povinnosti ošetřujícího lékaře
§ 70 - Povinnosti zdravotnického zařízení
§ 71 - Povinnosti pojištěnce
§ 72 - Oprávnění zaměstnavatele
Díl 3 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
§ 73  
HLAVA V - KONTROLA POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ
§ 74  
§ 75  
HLAVA VI - KONTROLA DODRŽOVÁNÍ REŽIMU DOČASNĚ PRÁCE NESCHOPNÉHO POJIŠTĚNCE
§ 76  
HLAVA VII - SOUČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
§ 77  
§ 78  
HLAVA VIII - OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PŘI PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ LÉKAŘŮ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ
§ 79  
§ 80  
ČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ
HLAVA I - ORGÁNY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ A JEJICH PŘÍSLUŠNOST K PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ
Díl 1 - Orgány nemocenského pojištění
§ 81  
Díl 2 - Příslušnost orgánů nemocenského pojištění k provádění pojištění
§ 82 - Věcná příslušnost
§ 83 - Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení
HLAVA II - ÚKOLY A OPRÁVNĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ
Díl 1 - Úkoly a oprávnění orgánů nemocenského pojištění
§ 84 - Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení
§ 85 - Úkoly České správy sociálního zabezpečení
§ 86 - Úkoly služebních orgánů
§ 87 - Úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí
§ 88 - Odstraňování tvrdostí
§ 89  
§ 90  
§ 91  
Díl 2 - Úkoly zaměstnavatelů v pojištění
Oddíl 1 - Rozdělení zaměstnavatelů a jejich příslušnost k plnění úkolů v pojištění
§ 92  
Oddíl 2 - Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru zaměstnavatelů
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
Oddíl 3 - Úkoly služebních útvarů
§ 101  
Oddíl 4 - Úkoly věznic
§ 102  
Díl 3 - Povinnosti pojištěnců
§ 103  
§ 104  
Díl 4 - Povinnosti dalších subjektů
§ 105  
§ 106  
§ 107  
HLAVA III - VYPLÁCENÍ DÁVEK
Díl 1 - Příslušnost k výplatě dávek
§ 108  
Díl 2 - Uplatňování nároku na výplatu dávek
§ 109  
Díl 3 - Výplata dávek
§ 110 - Způsob výplaty dávek
§ 111 - Výplata dávek do ciziny
§ 112 - Výplata dávky zvláštnímu příjemci
HLAVA IV - SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY POJIŠTĚNÍ
Díl 1 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 113  
Díl 2 - Sdělování údajů
Oddíl 1 - Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění
§ 114  
§ 115  
Oddíl 2 - Sdělování údajů orgány nemocenského pojištění ostatním subjektům
§ 116  
Oddíl 3 - Sdělování údajů orgánům nemocenského pojištění ostatními subjekty
§ 117  
Oddíl 4 - Sdělování údajů z jiných informačních systémů veřejné správy
§ 118  
Oddíl 5 - Sdělování údajů do zahraničí
§ 119  
Díl 3 - Informační systémy pojištění
§ 120  
§ 121  
§ 122 - Registry pojištěnců
§ 123 - Registry zaměstnavatelů
HLAVA V - ODPOVĚDNOST, SANKCE A SPRÁVNÍ DELIKTY V POJIŠTĚNÍ
Díl 1 - Odpovědnost v pojištění a sankce
§ 124 - Odpovědnost za přeplatek
§ 125 - Krácení nebo odnětí nemocenského
§ 126 - Regresní náhrada
Díl 2 - Správní delikty
Oddíl 1 - Přestupky
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132  
§ 133  
§ 134  
Oddíl 2 - Správní delikty právnických osob
§ 135  
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139  
§ 140  
§ 141  
Oddíl 3 - Společná ustanovení
§ 142  
HLAVA VI - ŘÍZENÍ VE VĚCECH POJIŠTĚNÍ
§ 143  
§ 144 - Účastníci řízení
§ 145 - Zahájení řízení
§ 146 - Vysvětlení a čestné prohlášení
§ 147 - Lhůty pro vydání rozhodnutí
§ 148 - Přerušení řízení
§ 149 - Doručování
§ 150 - Rozklad
§ 151 - Odvolání a rozklad
§ 152 - Účinky odvolání a rozkladu
§ 153 - Zkrácené řízení
§ 154 - Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a potřeby ošetřování
§ 155 - Souhlas orgánu nemocenského pojištění
§ 156 - Řízení o odstranění tvrdosti
§ 157 - Náklady řízení
§ 158 - Soudní přezkum
§ 159 - Exekuce
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 160 - Sdělování údajů
§ 161 - Splnění oznamovací povinnosti
§ 162  
§ 163  
§ 164 - Počítání času
§ 165 - Placení dluhu
§ 166 - Výnos z pořádkových pokut
§ 167 - Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku
ČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 168  
§ 169  
§ 170  
§ 171  
§ 172  
§ 173  
§ 174  
§ 175  
§ 176  
§ 177  
§ 178  
§ 179  
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186  
§ 187  
§ 188  
§ 189  
§ 190  
§ 191  
§ 192  
§ 193  
§ 194  
§ 195  
§ 196  
§ 197  
§ 198  
HLAVA II - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 199 - Zmocňovací ustanovení
§ 200 - Zrušovací ustanovení
§ 201 - Účinnost
Zavřít
MENU