186/2006 Sb.Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Částka: 063 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 340/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

186

ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státní památkové péči

 

Čl. I


        Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., se mění takto:

 

        1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________

"1)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).".

 

        2.  V § 11 odst.  1 větě první se slova "po předchozí dohodě s příslušným orgánem" nahrazují slovy "na základě závazného stanoviska2a) příslušného orgánu".

 

Poznámka pod čarou č. 2a zní:
_______________________________

"2a)

 § 149 odst.  1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státní památkové péči
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna autorského zákona
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna lázeňského zákona
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o hospodaření energií
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna energetického zákona
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna lesního zákona
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna vodního zákona
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o geologických pracích
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna horního zákona
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna katastrálního zákona
Čl. XXXII  
Čl. XXXIII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
Čl. XXXIV  
Čl. XXXV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna atomového zákona
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. XL  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XLI  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o podpoře sportu
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
Čl. XLIV  
Čl. XLV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 103/1990 Sb.
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 19/1997 Sb.
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. L  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 218/2004 Sb.
Čl. LI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 83/1998 Sb.
Čl. LII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 437/2004 Sb.
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna stavebního zákona
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. LVII  
Zavřít
MENU