184/2006 Sb.Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Částka: 063 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 405/2012 Sb. s účinností od 1. února 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

184

ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje podmínky

 

a)   odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem,

b)   poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě,

c)   zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli.

 

        (2)  Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení upravená zvláštními právními předpisy1) nejsou tímto zákonem dotčena.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   vyvlastněním odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - PODMÍNKY VYVLASTNĚNÍ
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - PRÁVA TŘETÍCH OSOB
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
ČÁST ČTVRTÁ - NÁHRADY PŘI VYVLASTNĚNÍ
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
ČÁST PÁTÁ - VYVLASTŇOVACÍ ŘÍZENÍ
§ 15 - Vyvlastňovací úřad
§ 16 - Příslušnost
§ 17 - Účastníci řízení
§ 18 - Zahájení řízení
§ 19 - Postup v řízení
§ 20 - Znalecký posudek
§ 21 - Povinnosti vyvlastňovaného
§ 22 - Ústní jednání
§ 23 - Přerušení a zastavení řízení
§ 24 - Rozhodnutí
§ 25  
ČÁST ŠESTÁ - ZRUŠENÍ VYVLASTNĚNÍ
§ 26  
§ 27  
ČÁST SEDMÁ - PROJEDNÁNÍ VYVLASTNĚNÍ V ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM
§ 28  
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 33  
Zavřít
MENU