182/2006 Sb.Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Částka: 062 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 24. července 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

182

 

ZÁKON

ze dne 30. března 2006

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje

 

a)   řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů,

b)   oddlužení dlužníka.

 

§ 2

 

Vymezení některých základních pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   insolvenčním řízením soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení,

b)   insolvenčním soudem soud, před nímž probíhá insolvenční řízení, jakož i soud, který rozhoduje o opravném prostředku v insolvenčním řízení,

c)    insolvenčním návrhem u insolvenčního soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení,

d)   incidenčním sporem spory vyvolané insolvenčním řízením, o kterých tak stanoví tento zákon, projednávané v rámci insolvenčního řízení,

e)   majetkovou podstatou majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých základních pojmů
§ 3 - Úpadek
§ 4 - Způsob řešení úpadku
§ 5 - Zásady insolvenčního řízení
§ 6 - Výjimky z působnosti zákona
§ 7 - Použití občanského soudního řádu
§ 8  
HLAVA II - PROCESNÍ SUBJEKTY
Díl 1 - Procesní subjekty
§ 9  
§ 10 - Insolvenční soud
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Asistent soudce insolvenčního soudu
Díl 2 - Účastníci řízení
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
Díl 3 - Insolvenční správce a další správci
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Odvolání insolvenčního správce
§ 32 - Zproštění insolvenčního správce
§ 33 - Zástupce insolvenčního správce
§ 34 - Oddělený insolvenční správce
§ 35 - Zvláštní insolvenční správce
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
Díl 4 - Věřitelské orgány
§ 46 - Schůze věřitelů, věřitelský výbor a zástupce věřitelů
§ 47 - Schůze věřitelů
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Postup insolvenčního soudu
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66 - Insolvenční soud jako věřitelský výbor
§ 67 - Účast odborové organizace ve věřitelském výboru
§ 68 - Zástupce věřitelů
Díl 5 - Další procesní subjekty
§ 69 - Státní zastupitelství
§ 70 - Likvidátor dlužníka
HLAVA III - USTANOVENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81 - Pořádková pokuta
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85 - Jednání
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
HLAVA IV - PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM
Díl 1 - Zahájení insolvenčního řízení
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101 - Oznámení o zahájení insolvenčního řízení
§ 102  
Díl 2 - Insolvenční návrh
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108 - Záloha na náklady insolvenčního řízení
Díl 3 - Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
§ 113  
§ 114  
Díl 4 - Moratorium
§ 115  
§ 116  
§ 117 - Rozhodnutí o návrhu na moratorium
§ 118 - Vyhlášení moratoria
§ 119 - Účinnost moratoria
§ 120  
§ 121  
§ 122 - Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria
§ 123  
§ 124 - Zánik moratoria
§ 125  
§ 126  
§ 127  
Díl 5 - Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132  
§ 133  
§ 134  
§ 135  
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139 - Oznámení o vydání rozhodnutí o úpadku
§ 140 - Účinky rozhodnutí o úpadku
§ 141 - Odvolání proti rozhodnutí o úpadku
§ 142  
§ 143  
§ 144  
§ 145  
§ 146  
§ 147  
Díl 6 - Stanovení způsobu řešení úpadku
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151  
§ 152  
§ 153  
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
Díl 7 - Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku
§ 158  
Díl 8 - Incidenční spory
§ 159  
§ 160  
§ 161  
§ 162  
§ 163  
§ 164  
HLAVA V - VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK
Díl 1 - Postavení věřitelů a jejich pohledávek
§ 165  
§ 166  
§ 167  
§ 168  
§ 169 - Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou
§ 170  
§ 171  
§ 172  
Díl 2 - Přihlášky pohledávek a jejich přezkoumání
§ 173 - Podání přihlášky
§ 174  
§ 175  
§ 176  
§ 177  
§ 178  
§ 179  
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186  
§ 187  
§ 188 - Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem
§ 189 - Seznam přihlášených pohledávek
§ 190 - Přezkumné jednání
§ 191  
§ 192 - Popření přihlášených pohledávek
§ 193 - Popření pravosti pohledávky
§ 194 - Popření výše pohledávky
§ 195 - Popření pořadí pohledávky
§ 196 - Účinky popření pohledávky
§ 197  
§ 198  
§ 199  
§ 200 - Popření pohledávky dlužníkem
§ 201  
§ 202  
Díl 3 - Jiné způsoby uplatňování pohledávek
§ 203  
§ 204  
HLAVA VI - MAJETKOVÁ PODSTATA
§ 205 - Pojem a rozsah majetkové podstaty
§ 206  
§ 207  
§ 208  
§ 209  
§ 210  
§ 211  
§ 212  
§ 213  
§ 214  
§ 215  
§ 216  
§ 217 - Pořízení soupisu
§ 218 - Označení majetku v soupisu
§ 219 - Ocenění položek soupisu
§ 220 - Důvod soupisu
§ 221 - Prohlášení o správnosti soupisu
§ 222 - Zveřejnění soupisu
§ 223 - Upuštění od soupisu nebo ocenění
§ 224 - Vyrozumění o soupisu
§ 225  
§ 226  
§ 227  
§ 228  
§ 229  
§ 230  
HLAVA VII - NEPLATNOST A NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ
Díl 1 - Neplatnost právních úkonů
§ 231  
§ 232  
§ 233  
§ 234  
Díl 2 - Neúčinnost právních úkonů
§ 235  
§ 236  
§ 237  
§ 238  
§ 239  
§ 240 - Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění
§ 241 - Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů
§ 242 - Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů
§ 243  
ČÁST DRUHÁ - ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU
HLAVA I - KONKURS
Díl 1 - Prohlášení konkursu a jeho účinky
§ 244  
§ 245  
§ 246  
§ 247  
§ 248  
§ 249  
§ 250  
§ 251  
§ 252  
§ 253  
§ 254 - Fixní smlouvy
§ 255 - Výpůjčka
§ 256  
§ 257  
§ 258  
§ 259 - Leasingové smlouvy
§ 260 - Výhrada vlastnictví
§ 261  
§ 262  
Díl 2 - Účinky prohlášení konkursu na probíhající řízení
§ 263  
§ 264  
§ 265  
§ 266  
§ 267  
Díl 3 - Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů
§ 268  
§ 269  
§ 270  
§ 271  
§ 272  
§ 273  
§ 274  
§ 275  
§ 276  
Díl 4 - Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu
§ 277  
§ 278  
§ 279  
§ 280  
§ 281  
§ 282  
Díl 5 - Zpeněžení majetkové podstaty
§ 283  
§ 284 - Předkupní právo
§ 285  
§ 286  
§ 287  
§ 288  
§ 289  
§ 290  
§ 291  
§ 292  
§ 293  
§ 294  
§ 295  
Díl 6 - Nakládání s výtěžkem zpeněžení
§ 296  
§ 297  
§ 298  
§ 299  
§ 300  
§ 301  
Díl 7 - Konečná zpráva a rozvrh
§ 302  
§ 303  
§ 304  
§ 305  
§ 306  
§ 307  
Díl 8 - Zrušení konkursu
§ 308  
§ 309  
§ 310  
§ 311  
§ 312  
§ 313  
Díl 9 - Zvláštní ustanovení o nepatrném konkursu
§ 314  
§ 315  
HLAVA II - REORGANIZACE
Díl 1 - Přípustnost reorganizace
§ 316  
Díl 2 - Návrh na povolení reorganizace
§ 317  
§ 318  
§ 319  
§ 320  
§ 321  
§ 322  
§ 323  
§ 324  
Díl 3 - Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace
§ 325  
§ 326  
§ 327  
§ 328  
§ 329  
§ 330  
§ 331  
§ 332  
§ 333  
Díl 4 - Věřitelé při reorganizaci
§ 334  
§ 335  
§ 336  
§ 337  
Díl 5 - Reorganizační plán
§ 338  
§ 339  
§ 340  
§ 341  
§ 342  
§ 343 - Zpráva o reorganizačním plánu
§ 344  
§ 345  
§ 346 - Hlasování mimo schůzi věřitelů
§ 347  
§ 348  
§ 349  
§ 350  
§ 351  
Díl 6 - Provádění reorganizačního plánu
§ 352  
§ 353  
§ 354  
§ 355  
§ 356  
§ 357  
§ 358  
§ 359  
§ 360  
§ 361  
Díl 7 - Skončení reorganizace
§ 362  
§ 363  
§ 364  
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYLOUČENÍ ÚČINKŮ ZÁKONA
§ 365  
§ 366  
HLAVA IV - ÚPADEK FINANČNÍCH INSTITUCÍ
Díl 1 - Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, institucí elektronických peněz a osob oprávněných vydávat elektronické peníze a dále některých zahraničních bank, institucí elektronických peněz a osob oprávněných vydávat elektronické peníze
Oddíl 1 - Obecná ustanovení
§ 367  
Oddíl 2 - Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo instituce elektronických peněz po odnětí licence nebo povolení, úpadek osoby se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky nebo mimo území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru oprávněné vydávat elektronické peníze a úpadek pobočky zahraniční banky uvedené v § 367 odst. 1 písm. f)
§ 368 - Insolvenční návrh
§ 369  
§ 370 - Informování orgánů dozoru nebo dohledu a veřejnosti
§ 371 - Zpráva o postupu insolvenčního řízení
§ 372 - Insolvenční správce
§ 373 - Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka
§ 374 - Přihlašování pohledávek
§ 375 - Hypoteční podstata
§ 376  
Oddíl 3 - Úpadek zahraniční banky nebo instituce elektronických peněz podnikající na území České republiky na základě jednotné licence a úpadek osoby se sídlem nebo místem podnikání na území jiného členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, oprávněné vydávat elektronické peníze na základě povolení podle zvláštního právního předpisu
§ 377  
§ 378  
Díl 2 - Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky
Oddíl 1 - Obecná ustanovení
§ 379  
Oddíl 2 - Úpadek tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení
§ 380  
§ 381  
§ 382 - Informování orgánu dozoru a veřejnosti
§ 383 - Zpráva o postupu insolvenčního řízení
§ 384 - Insolvenční správce
§ 385 - Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka
§ 386 - Zvláštní ustanovení o rozvrhu
Oddíl 3 - Úpadek pojišťovny z jiného členského státu provozující svoji činnost na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky
§ 387  
§ 388  
HLAVA V - ODDLUŽENÍ
§ 389  
§ 390  
§ 391  
§ 392  
§ 393  
§ 394  
§ 395  
§ 396  
§ 397  
§ 398  
§ 399  
§ 400  
§ 401 - Hlasování mimo schůzi věřitelů
§ 402  
§ 403  
§ 404  
§ 405  
§ 406  
§ 407  
§ 408  
§ 409  
§ 410  
§ 411  
§ 412  
§ 413  
§ 414  
§ 415  
§ 416  
§ 417  
§ 418  
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
§ 419  
§ 420  
§ 421  
§ 422  
§ 423  
§ 424  
§ 425  
HLAVA II - VZTAH KE STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE
§ 426  
§ 427 - Zastavení insolvenčního řízení
§ 428 - Insolvenční správce
§ 429 - Zveřejnění některých rozhodnutí
§ 430 - Známí věřitelé
HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 431 - Zmocňovací ustanovení
§ 432 - Přechodné ustanovení
§ 433 - Zrušovací ustanovení
§ 434 - Účinnost
Zavřít
MENU