178/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony

Částka: 061 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. května 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. března 2006 Nabývá účinnosti: 5. května 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 503/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

178

ZÁKON
ze dne 29. března 2006,
kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby),
ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o oběhu osiva a sadby

Čl. I


        Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

        "(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, registraci odrůd druhů pěstovaných rostlin (dále jen "druhový seznam"), uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a odrůd okrasných druhů, dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem právnickým a fyzickým osobám a sankce za jejich porušení.

_______________________________

1)

Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.
Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.
Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky
Čl. VII  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
Čl. VIII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ  
Čl. X - Účinnost
Zavřít
MENU