165/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. dubna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. září 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 456/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

165

ZÁKON
ze dne 16. března 2006,
kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o azylu

Čl. I


        Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

        1.  Nadpis části první zní: "MEZINÁRODNÍ OCHRANA".

        2.  V § 1 písmena a) až c) včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:

"a)  podmínky vstupu a pobytu cizince, který projeví úmysl požádat Českou republiku o mezinárodní ochranu formou azylu nebo doplňkové ochrany na území České republiky (dále jen "území"), a pobyt azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany na území1),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o azylu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o sociálním zabezpečení
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna školského zákona
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
Čl. XVI  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o ověřování
Čl. XVII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. XVIII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. XIX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna trestního řádu
Čl. XX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXI  
Zavřít
MENU