161/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. března 2006 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 304/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

161

ZÁKON
ze dne 16. března 2006,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pobytu cizinců
na území České republiky

Čl. I


        Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 4 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 4a znějí:

 

        "(2)  Policie při výkonu hraniční kontroly může zkrátit předpokládanou dobu pobytu cizince na území, neodpovídá-li tato doba předloženým prostředkům k pobytu na území (§ 13).

 

        (3)  Policie je povinna, stanoví-li tak přímo použitelný právní předpis Evropských společenství4a) nebo na žádost cizince, potvrdit cizinci vstup na území vyznačením otisku vstupního razítka do jeho cestovního dokladu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna trestního zákona
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna školského zákona
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o stavebním spoření
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU