159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů

Částka: 055 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 350/2009 Sb. s účinností od 9. října 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

159

ZÁKON
ze dne 16. března 2006
o střetu zájmů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

STŘET ZÁJMŮ
A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje

 

a)   povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit,

b)   povinnost veřejných funkcionářů oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má,

c)    omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi,

d)   odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení povinností stanovených tímto zákonem, včetně sankcí, které lze veřejnému funkcionáři za porušení těchto povinností uložit.

 

§ 2

 

Veřejný funkcionář

 

        (1)  Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí

 

a)   poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen "poslanec"),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Veřejný funkcionář
HLAVA II - STŘET ZÁJMŮ
§ 3  
HLAVA III - OMEZENÍ NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ VEŘEJNÝCH FUNKCIONÁŘŮ A NESLUČITELNOST VÝKONU FUNKCE VEŘEJNÉHO FUNKCIONÁŘE S JINÝMI FUNKCEMI
§ 4  
§ 5  
§ 6  
HLAVA IV - PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ O OSOBNÍM ZÁJMU, O ČINNOSTECH, MAJETKU, PŘÍJMECH, DARECH A ZÁVAZCÍCH
§ 7 - Čestné prohlášení
§ 8 - Oznámení o osobním zájmu
§ 9 - Oznámení o činnostech
§ 10 - Oznámení o majetku
§ 11 - Oznámení o příjmech, darech a závazcích
§ 12  
HLAVA V - EVIDENCE OZNÁMENÍ O ČINNOSTECH, OZNÁMENÍ O MAJETKU A OZNÁMENÍ O PŘÍJMECH, DARECH A ZÁVAZCÍCH A JEJÍ VEDENÍ
§ 13 - Registr oznámení
§ 14 - Vedení registru
HLAVA VI - ODPOVĚDNOST VEŘEJNÝCH FUNKCIONÁŘŮ A ŘÍZENÍ
§ 15  
§ 16 - Orgány rozhodující o porušení povinností
§ 17 - Řízení
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Zveřejnění rozhodnutí
§ 22 - Pokuta
HLAVA VII - PŘESTUPKY
§ 23  
§ 24  
§ 25  
HLAVA VIII - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 26  
HLAVA IX - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 27  
ČÁST DRUHÁ - Změna soudního řádu správního
§ 28  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o bankách
§ 29  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
§ 30  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 15/2002 Sb.
§ 31  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
§ 32  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 33  
Zavřít
MENU