136/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. dubna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. září 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 140/2008 Sb. s účinností od 25. dubna 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

136

 

ZÁKON
ze dne 14. března 2006,
kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o cestovních dokladech

 

Čl. I


        Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 539/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2 odst.  1 větě druhé se za slovo "zapsané" vkládají slova "nebo zpracované".

 

        2.  V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

        "(4)  Údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji (§ 5 odst.  2) nelze zpracovávat jiným způsobem, než jaký stanoví zákon.".

 

        3.  V § 3 odst.  1 větě třetí se slova "v jehož cestovním dokladu" nahrazují slovy "v jehož cestovním průkazu".

 

        4.  V § 3 odst.  3 větě první se za slovo "kontrolu" vkládají slova "včetně ověření pravosti cestovního dokladu a ověření své totožnosti pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě porovnání biometrických údajů (§ 5 odst.  2) zpracovaných v nosiči dat prostřednictvím technického zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů občana s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu, jde-li o cestovní doklad obsahující nosič dat s biometrickými údaji".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o azylu
Čl. IV  
Čl. V  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. VI  
Čl. VII  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o námořní plavbě
Čl. VIII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Zavřít
MENU