135/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. dubna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 29/2007 Sb. s účinností od 20. února 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

135

ZÁKON
ze dne 14. března 2006,
kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Policii České republiky

Čl. I


        Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 186/1997 Sb., zákona č. 138/1999, zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 325/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999, zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 288/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

        1.  Za § 21 se vkládají nové § 21a až 21d, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8f) až 8i) znějí:

 

"Oprávnění rozhodnout o vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj

§ 21a


        (1)  Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že dojde k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo zvlášť závažnému útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn toho, kdo je podezřelý z takového jednání, vykázat z bytu nebo domu společně obývaného s ohroženou osobou (dále jen "společné obydlí"), jakož i z jeho bezprostředního okolí. Součástí vykázání je rovněž zákaz návratu do vymezených prostor. Toto rozhodnutí je účinné v okamžiku, kdy bylo prokazatelně sděleno osobě, proti které směřuje. Osoba, proti níž vykázání směřuje (dále jen "vykázaná osoba"), je poté povinna neprodleně opustit místo, na které se rozhodnutí o vykázání vztahuje.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna trestního zákona
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o sociálním zabezpečení
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU