134/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. dubna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. června 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

134

ZÁKON
ze dne 14. března 2006,
kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

 

Čl. I


        Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb. a zákona č. 381/2005 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2 odst.  2 písmeno c) zní:

 

"c)   podalo žádost o udělení azylu na území České republiky,".

 

        2.  V § 6 odst.  1 se doplňují písmena f) až h), která znějí:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rodině
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU