112/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

112

ZÁKON
ze dne 14. března 2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna trestního řádu

 

Čl. I


        V § 47 odst.  5 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 279/2003 Sb., se v úvodní části ustanovení za slovo "péče" vkládají slova " , dávky pomoci v hmotné nouzi a z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení" a v závěrečné části ustanovení se za slovo "do" vkládají slova "výše součtu měsíčních odůvodněných nákladů na bydlení stanovených zvláštním právním předpisem prokázaných obviněným a" a slova " , jeho domácnost" se zrušují.

 

 

ČÁST DRUHÁ

(Změna zákona o rodině

 

Čl. II)


zrušena zákonem č. 89/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

 

 

ČÁST TŘETÍ

Změna občanského soudního řádu

 

Čl. III


        Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rodině
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o kolektivním vyjednávání
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodná ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o azylu
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna krizového zákona
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XXXIX  
Čl. XL - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
Čl. XLI  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna školského zákona
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna branného zákona
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. L  
Zavřít
MENU