110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 344/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

110

 

ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o životním a existenčním minimu

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen "příjem") fyzických osob (dále jen "osoba") k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

 

        (2)  Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima.

 

        (3)  Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní předpisy1).

 

§ 2

 

Životní minimum jednotlivce

 

        Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 126 Kč. Za jednotlivce se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která není společně posuzována s jinými osobami uvedenými v § 4.

 

Životní minimum společně posuzovaných osob

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Životní minimum jednotlivce
§ 3 - Životní minimum společně posuzovaných osob
§ 4  
§ 5 - Existenční minimum
§ 6 - Posuzování příjmů
§ 7  
§ 8 - Způsob zápočtu příjmů z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti
§ 9 - Zvýšení částek životního a existenčního minima
§ 10 - Přechodné ustanovení
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Účinnost
Zavřít
MENU