109/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

109

ZÁKON
ze dne 14. března 2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o sociálním zabezpečení

 

Čl. I


zrušena zákonem č. 329/2011 Sb. (účinnost: 1. ledna 2012)

 

 

ČÁST DRUHÁ

(Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení)

 

Čl. III


zrušena zákonem č. 329/2011 Sb. (účinnost: 1. ledna 2012)

 

 

ČÁST TŘETÍ

Změna živnostenského zákona

 

Čl. IV


        V § 3 odst.  3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se na konci písmene af) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ag), které včetně poznámky pod čarou č. 23p zní:

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o sociálním zabezpečení
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. IX  
Čl. X - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXI  
Zavřít
MENU