108/2006 Sb.Zákon o sociálních službách

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

108

 

ZÁKON

ze dne 14. března 2006
o sociálních službách

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci (dále jen "osoba") prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.

 

        (2)  Tento zákon dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, u poskytovatelů zdravotních služeb, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních.

 

        (3)  Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie54).

 

§ 2

 

Základní zásady

 

        (1)  Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst.  2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní zásady
§ 3 - Vymezení některých pojmů
§ 4 - Okruh oprávněných osob
§ 5 - Působnost v oblasti sociálních služeb
§ 6 - Poskytovatelé sociálních služeb
ČÁST DRUHÁ - PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
HLAVA I - PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
HLAVA II - VÝŠE PŘÍSPĚVKU
§ 11  
HLAVA III - ZVYŠOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU
§ 12  
HLAVA IV - NÁROK NA PŘÍSPĚVEK A JEHO VÝPLATU
§ 13  
§ 14 - Změna nároku na příspěvek a jeho výplatu
§ 15 - Zánik nároku na příspěvek a jeho výplatu
§ 16 - Přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu
§ 17 - Postoupení a srážky
HLAVA V - VÝPLATA PŘÍSPĚVKU
§ 18 - Způsob výplaty příspěvku
§ 19 - Příjemce příspěvku
§ 20 - Výplata příspěvku zvláštnímu příjemci
HLAVA VI - POVINNOSTI ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK, OPRÁVNĚNÉ OSOBY A JINÉHO PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU
§ 21  
§ 22 - Přeplatky
HLAVA VII - ŘÍZENÍ O PŘÍSPĚVKU
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
HLAVA VIII - KONTROLA VYUŽÍVÁNÍ PŘÍSPĚVKU
§ 29  
HLAVA IX - INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŘÍSPĚVKU
§ 30  
HLAVA X - POSUZOVÁNÍ NEODŮVODNITELNÉ ZÁTĚŽE SYSTÉMU
§ 31  
ČÁST TŘETÍ - SOCIÁLNÍ SLUŽBY
HLAVA I - DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ÚHRADA NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Díl 1 - Základní druhy a formy sociálních služeb
§ 32  
§ 33 - Formy poskytování sociálních služeb
§ 34 - Zařízení sociálních služeb
§ 35 - Základní činnosti při poskytování sociálních služeb
§ 36  
Díl 2 - Sociální poradenství
§ 37  
Díl 3 - Služby sociální péče
§ 38  
§ 39 - Osobní asistence
§ 40 - Pečovatelská služba
§ 41 - Tísňová péče
§ 42 - Průvodcovské a předčitatelské služby
§ 43 - Podpora samostatného bydlení
§ 44 - Odlehčovací služby
§ 45 - Centra denních služeb
§ 46 - Denní stacionáře
§ 47 - Týdenní stacionáře
§ 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
§ 49 - Domovy pro seniory
§ 50 - Domovy se zvláštním režimem
§ 51 - Chráněné bydlení
§ 52 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Díl 4 - Služby sociální prevence
§ 53  
§ 54 - Raná péče
§ 55 - Telefonická krizová pomoc
§ 56 - Tlumočnické služby
§ 57 - Azylové domy
§ 58 - Domy na půl cesty
§ 59 - Kontaktní centra
§ 60 - Krizová pomoc
§ 61 - Nízkoprahová denní centra
§ 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
§ 63 - Noclehárny
§ 64 - Služby následné péče
§ 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
§ 66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
§ 67 - Sociálně terapeutické dílny
§ 68 - Terapeutické komunity
§ 69 - Terénní programy
§ 70 - Sociální rehabilitace
Díl 5 - Úhrada nákladů za sociální služby
§ 71  
§ 72 - Sociální služby poskytované bez úhrady
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
HLAVA II - PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Díl 1 - Registrace
Oddíl 1 - Podmínky registrace
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
Oddíl 2 - Registr poskytovatelů sociálních služeb
§ 85  
§ 86  
§ 87  
Díl 2 - Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb
§ 88  
§ 89 - Opatření omezující pohyb osob
Díl 3 - Smlouva o poskytnutí sociální služby
§ 90  
§ 91  
Díl 4 - Působnost při zajišťování sociálních služeb
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
ČÁST ČTVRTÁ - INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
§ 97  
§ 98  
§ 99  
ČÁST PÁTÁ - MLČENLIVOST
§ 100  
ČÁST ŠESTÁ - FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
ČÁST SEDMÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 106  
§ 107  
§ 108  
ČÁST OSMÁ - PŘEDPOKLADY PRO VÝKON POVOLÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
HLAVA I - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
§ 109  
§ 110  
HLAVA II - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
§ 111  
HLAVA III - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
§ 112  
§ 113  
§ 114  
ČÁST DEVÁTÁ - PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ČINNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
§ 115 - Okruh pracovníků
§ 116 - Pracovníci v sociálních službách
§ 117  
ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 118  
§ 119 - Zmocňovací ustanovení
HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 120  
HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 121 - Zrušovací ustanovení
§ 122 - Účinnost
Zavřít
MENU