107/2006 Sb.Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 31. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 150/2009 Sb. s účinností od 1. června 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

107

ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKON O JEDNOSTRANNÉM ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTU

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje postup při jednostranném zvyšování nájemného z bytu (dále jen "nájemné").

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na nájemné v bytech

 

a)   pronajatých společníkům, členům nebo zakladatelům právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s byty,

b)   bytových družstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě, které jsou v nájmu jejich členů,

c)    bytových družstev označovaných podle dřívějších právních předpisů jako lidová bytová družstva, které jsou v nájmu jejich členů, v případech uvedených v § 3 odst.  1 větě druhé nejdříve k 1. lednu 2012,

d)   jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O JEDNOSTRANNÉM ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTU
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Jednostranné zvýšení nájemného
§ 4 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku
§ 5  
§ 6 - Přechodná ustanovení k části druhé
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 7  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 8  
Příloha - Postup stanovení cílových hodnot měsíčního nájemného za m2 podlahové plochy bytu a maximálních přírůstků měsíčního nájemného
Zavřít
MENU