81/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. února 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

81

ZÁKON
ze dne 10. února 2006,
kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů

 

Čl. I


        Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 1 se slovo "určitá" a slovo "osob" zrušují.

 

        2.  V § 2 se písmeno f) zrušuje.

 

Dosavadní písmena g) až v) se označují jako písmena f) až u).

 

        3.  V § 2 písmeno j) zní:

 

       "j) atestacemi stanovení shody

    1.  

způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní, nebo

    2.  

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU