80/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. února 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

80

ZÁKON
ze dne 8. února 2006,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pozemních komunikacích

 

Čl. I


        Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 9 odst.  3 se za slovo "dálnic" vkládají slova "a silnic I. třídy".

 

        2.  Za § 12 se vkládá nový § 12a, který zní:

 

"§ 12a


        (1)  Příslušný silniční správní úřad odpovídá za bezpečnost provozu tunelu o délce přesahující 500 metrů (dále jen "tunel nad 500 m"). Příslušný silniční správní úřad při správě tunelu nad 500 m na základě podkladů správce pozemní komunikace, jejíž součástí je tunel nad 500 m

 

a)   sestavuje bezpečnostní dokumentaci a průběžně v ní zaznamenává změny údajů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení k čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o přestupcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU