69/2006 Sb.Zákon o provádění mezinárodních sankcí

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. února 2006 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 240/2022 Sb. s účinností od 1. září 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

69

 

ZÁKON
ze dne 3. února 2006
o provádění mezinárodních sankcí

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) některé povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochraně lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu. Dále zákon upravuje některé povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochraně lidských práv a svobod a podpoře demokracie a právního státu, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána na základě členství v Organizaci spojených národů nebo v Evropské unii anebo které zavedla podle sankčního zákona.

 

Vymezení pojmů

 

§ 2


        Mezinárodními sankcemi se pro účely tohoto zákona rozumí příkaz, zákaz nebo omezení stanovené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu, dodržování mezinárodního práva, ochrany lidských práv a svobod a podpory demokracie a právního státu, pokud vyplývá

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - OBLASTI UPLATŇOVÁNÍ SANKCÍ
§ 4 - Obecné ustanovení
§ 5 - Obchod a služby, peněžní služby a finanční trhy
§ 6 - Doprava a spoje
§ 7 - Technická infrastruktura
§ 8 - Vědeckotechnické, kulturní a sportovní styky
§ 9 - Výjimky ze sankčního režimu
ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI VE VZTAHU K MAJETKU, NA KTERÝ SE VZTAHUJÍ MEZINÁRODNÍ SANKCE
§ 10 - Oznamovací povinnost
§ 11 - Nakládání s majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce
ČÁST ČTVRTÁ - PRAVOMOCI A POVINNOSTI STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
§ 12 - Řízení před ministerstvem
§ 13 - Správa vydaného nebo odňatého majetku
§ 14 - Shromažďování informací a údajů
§ 15 - Kontrola
§ 16 - Povinnost mlčenlivosti
ČÁST PÁTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 17 - Přestupky
§ 18 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 19 - Propadnutí věci
§ 20  
§ 21  
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22  
§ 23 - Zmocnění
§ 24  
§ 25 - Účinnost
Zavřít
MENU