59/2006 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. února 2006 Nabývá účinnosti: 1. června 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 224/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 61/2014 Sb. s účinností od 7. dubna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

59

ZÁKON
ze dne 2. února 2006
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami
nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb.,
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí.

 

        (2)  Zákon stanoví

 

       a) povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které vlastní, užívají nebo budou uvádět do užívání objekt nebo zařízení podle odstavce 1,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 3 - Podmínky zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B
§ 4 - Protokol o nezařazení
HLAVA III - POVINNOSTI PROVOZOVATELE
§ 5 - Zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B
§ 6  
§ 7 - Analýza a hodnocení rizik závažné havárie
§ 8 - Bezpečnostní program prevence závažné havárie
§ 9  
§ 10 - Bezpečnostní zpráva
§ 11  
§ 12 - Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie
§ 13 - Omezení informace o nebezpečné látce v bezpečnostní zprávě
§ 14 - Plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení
§ 15  
§ 16 - Změny v objektu nebo zařízení
HLAVA IV - HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ
§ 17 - Vnitřní havarijní plán
§ 18 - Vnější havarijní plán
§ 19  
§ 20  
§ 21 - Uvádění nových objektů nebo zařízení do užívání
HLAVA V - ÚČAST VEŘEJNOSTI A INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
§ 22 - Účast veřejnosti při projednávání bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního plánu
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Informování veřejnosti
§ 26 - Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie
HLAVA VI - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 27 - Orgány státní správy
§ 28 - Ministerstvo
§ 29 - Ministerstvo vnitra
§ 30 - Český báňský úřad
§ 31 - Česká inspekce životního prostředí
§ 32 - Krajské úřady
§ 33 - Integrovaná inspekce prevence závažných havárií
§ 34 - Provádění kontroly
§ 35 - Práva a povinnosti zaměstnanců provádějících kontrolu
§ 36 - Správní delikty
§ 37  
§ 38  
HLAVA VII - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ
§ 39 - Společná ustanovení
§ 40  
§ 41 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 42 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
§ 43  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
§ 44  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 45  
Příloha č. 1 - Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B a pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek
Příloha č. 2 - Vzor návrhu na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B
Příloha č. 3 - Kritéria vymezující závažnou havárii podle jejích následků pro zpracování informace o vzniku a následcích závažné havárie
Zavřít
MENU