56/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. února 2006 Nabývá účinnosti: 8. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

56

ZÁKON
ze dne 2. února 2006,
kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání
na kapitálovém trhu

 

Čl. I


        Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

 

"§ 1


        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu a veřejnou nabídku cenných papírů.

_______________________________
      1) Směrnice Rady 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí ve znění směrnic 98/31/ES a 98/33/ES .
Směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů ve znění směrnic 95/26/ES , 97/9/ES a 2000/64/ES .
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3.  března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. I  
HLAVA I - VEŘEJNÁ NABÍDKA INVESTIČNÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ
HLAVA II - PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti
Čl. V  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o veřejných dražbách
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. XI  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o cenných papírech
Čl. XII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. XV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. XVI  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. XVII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XX  
Čl. XXI - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. XXII  
Čl. XXIII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXIV  
Zavřít
MENU