21/2006 Sb.Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. ledna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. března 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 279/2019 Sb. s účinností od 21. listopadu 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

21

ZÁKON
ze dne 20. prosince 2005
o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
(zákon o ověřování)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY


§ 1

 

        (1)  Působnost na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen "vidimace") a ověřování pravosti podpisu (dále jen "legalizace") podle tohoto zákona vykonávají

 

a)   Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo"),

b)   krajské úřady,

c)    obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

d)   obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis (dále jen "obecní úřad"),

e)   újezdní úřady1),

f)    držitel poštovní licence,

g)   Hospodářská komora České republiky.

 

        (2)  Působnost stanovená krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona, je výkonem přenesené působnosti.

 

§ 2

        Ministerstvo

 

a)   vede vzory otisků úředních razítek2) krajů a podpisové vzory úředníků územních samosprávných celků3) (dále jen "úředník") provádějících vidimaci a legalizaci u krajských úřadů včetně jejich změn, jakož i vzory otisků úředních razítek držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky a podpisové vzory zaměstnanců držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a legalizaci včetně jejich změn,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Vidimace
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Legalizace
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Společná ustanovení
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 20  
§ 21  
§ 22  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 23  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 320/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 24  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 25  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 186/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 26  
§ 27 - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 154/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 28  
§ 29 - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o občanských průkazech
§ 30  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 31  
Zavřít
MENU