541/2005 Sb.Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Částka: 184 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 2005 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 21. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 408/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 438/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

541
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2005
o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou
a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst.  7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a podle čl. II bodu 18 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 17 odst.  7 písm.  e), h) a k) a § 27 odst.  7 energetického zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví

 

a)   podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,

b)   termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,

c)    postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Trh s elektřinou
§ 4 - Registrace účastníků trhu s elektřinou a přiřazování odpovědnosti za odchylku
§ 5 - Zajišťování regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám
§ 6 - Podmínky přístupu k sítím pro přeshraniční obchod s elektřinou
§ 7 - Smlouvy na trhu s elektřinou
§ 8 - Odpovědnost za odchylku
§ 9 - Registrování údajů z dvoustranných obchodů
§ 10 - Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou
§ 11 - Denní trh
§ 12 - Vnitrodenní trh
§ 13 - Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou
§ 14 - Vyrovnávací trh s regulační energií
§ 15 - Podpůrné služby zajišťované provozovatelem   přenosové soustavy
§ 16 - Zásady pro nasazování podpůrných služeb provozovatelem přenosové soustavy
§ 17 - Vyhodnocování podpůrných služeb provozovatelem přenosové soustavy
§ 18 - Předávání skutečných hodnot   pro finanční vypořádání odchylek
§ 19 - Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů v regionech   typových diagramů
§ 20 - Vyhodnocování odchylek   v lokálních distribučních soustavách
§ 21 - Výpočet odchylek
§ 22 - Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky
§ 23 - Finanční zajištění plateb subjektů zúčtování
§ 24 - Regulační energie
§ 25 - Zúčtování a finanční vypořádání odchylek
§ 26 - Vyhodnocování, zúčtování a finanční vypořádání odchylek ve stavech nouze
§ 27 - Předávání údajů pro vyúčtování plateb a úhrada plateb za poskytování systémových služeb
§ 28 - Ceny a úhrada plateb za činnosti operátora trhu
§ 29 - Zveřejňování informací operátorem trhu
§ 30 - Změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku
§ 31 - Dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance
§ 32 - Vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb
§ 33 - Předávání údajů o uskutečněné výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a účtování podpory elektřiny
§ 34 - Postup při ukončení přenesení odpovědnosti za odchylku a přerušení dodávek elektřiny z důvodu neoprávněného odběru nebo distribuce elektřiny
§ 35 - Přechodná a zrušovací ustanovení
§ 36  
§ 37 - Účinnost
Příloha č. 3 - Postup stanovení plánované roční spotřeby elektřiny konečných zákazníků s měřením typu C
Příloha č. 4 - Třídy typových diagramů dodávek
Příloha č. 6 - VZOR Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů
Zavřít
MENU