540/2005 Sb.Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

Částka: 184 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 2005 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 15. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 41/2010 Sb. s účinností od 27. února 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

540

 

VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2005
o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst.  7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst.  7 písm.  a) energetického zákona:

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice, včetně výše náhrad za její nedodržení, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhrady, a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   přerušením přenosu nebo distribuce elektřiny – stav v odběrném nebo předávacím místě účastníka trhu s elektřinou, při kterém není přenosová nebo distribuční soustava schopna dopravovat do tohoto místa elektřinu; za přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny není považován stav, jehož příčinou je elektrické zařízení zákazníka nebo elektrická přípojka, která není ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a není provozovatelem distribuční soustavy provozována podle § 45 odst.  6 energetického zákona, nebo společné elektrické zařízení v nemovitosti,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Obecná ustanovení
§ 4 - Uplatnění náhrad
ČÁST DRUHÁ - GARANTOVANÉ STANDARDY PŘENOSU NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY
§ 5 - Standard obnovy přenosu nebo distribuce elektřiny po poruše
§ 6 - Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny
§ 7 - Standard výměny poškozené pojistky
§ 8 - Standard kvality elektřiny
§ 9 - Standard lhůty pro vyřízení reklamace kvality elektřiny
§ 10 - Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality elektřiny
§ 11 - Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě
§ 12 - Standard umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny
§ 13 - Standard obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny
§ 14 - Standard obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby
§ 15 - Standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky elektřiny
§ 16 - Standard předávání údajů o měření
§ 17 - Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny
§ 18 - Standard dodržení termínu schůzky s konečným zákazníkem
ČÁST TŘETÍ - GARANTOVANÉ STANDARDY DODÁVEK
§ 19 - Standard zajištění obnovy dodávky elektřiny po přerušení dodávky z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebranou elektřinu
§ 20 - Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny
ČÁST ČTVRTÁ - OBECNÝ STANDARD PŘENOSU NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY A JEHO VYKAZOVÁNÍ
§ 21 - Standard plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny
§ 22 - Vykazování dodržování standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 23 - Zveřejňování dosahované úrovně kvality přenosu nebo distribuce elektřiny a dodávek elektřiny a souvisejících služeb
§ 24 - Zrušovací ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 25  
Příloha č. 1 - VZOR ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATELE o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb
Příloha č. 2 - VZOR ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATELE o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb
Příloha č. 3 - VZOR ŽÁDOST PRÁVNICKÉ OSOBY o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb
Příloha č. 4 - Výkaz standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny
Příloha č. 5 - Výkaz standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny po poruše
Příloha č. 6 - VZOR Výkaz standardu dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny
Příloha č. 7 - VZOR Výkaz standardu dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny
Příloha č. 8 - VZOR Výkaz standardu výměny poškozené pojistky
Příloha č. 9 - VZOR Výkaz standardu lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu elektřiny
Příloha č. 10 - VZOR Výkaz standardu lhůty pro odstranění příčin snížené kvality elektřiny
Příloha č. 11 - VZOR Výkaz standardu zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě
Příloha č. 12 - VZOR Výkaz standardu umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny
Příloha č. 13 - VZOR Výkaz standardu obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny
Příloha č. 14 - VZOR Výkaz standardu obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby
Příloha č. 15 - VZOR Výkaz standardu lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky elektřiny
Příloha č. 16 - VZOR Výkaz standardu předávání údajů o měření
Příloha č. 17 - VZOR Výkaz standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny
Příloha č. 18 - VZOR Výkaz standardu dodržení termínu schůzky s konečným zákazníkem
Příloha č. 19 - VZOR Výkaz standardu zajištění obnovy dodávky elektřiny po přerušení dodávky z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebranou elektřinu
Příloha č. 20 - VZOR Výkaz standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny
Příloha č. 21 - Souhrnný výkaz dodržování všech garantovaných standardů za rok ...............
Zavřít
MENU