464/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla

Částka: 162 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. listopadu 2005 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. října 2005 Nabývá účinnosti: 30. října 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 120/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 20. dubna 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 246/2010 Sb. s účinností od 1. června 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

464

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. října 2005,
kterým se stanoví technické požadavky na měřidla

        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 7 odst.  7, § 11 odst.  1 a 2, § 11a odst.  2 písm.  c), § 12 odst.  1 a 3, § 13 odst.  1, 2, 6, 7 a 8 zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), kterými jsou stanoveny technické požadavky na následující druhy měřidel

 

a)   vodoměry,

b)   plynoměry,

c)    elektroměry,

d)   měřidla tepla,

e)   měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda,

f)    váhy s automatickou činností,

g)   taxametry,

h)   ztělesněné míry,

i)     měřidla pro měření rozměrů,

j)     analyzátory výfukových plynů.

 

        (2)  Měřidla uvedená v odstavci 1 jsou stanovenými výrobky podle tohoto nařízení ve smyslu § 12 odst.  1 zákona, jestliže jsou určena k používání pro měření

 

a)   v závazkových vztazích,

b)   při stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Technické požadavky na měřidla
§ 4 - Posouzení shody
§ 5 - Označení shody
§ 6 - Uvádění na trh a do provozu
§ 7 - Podmínky autorizace
§ 8  
§ 9 - Přechodné ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA MĚŘIDLA
Příloha č. 2 - JEDNOTLIVÉ POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY MĚŘIDEL
Příloha č. 3 - SPECIFICKÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VODOMĚRY
Příloha č. 4 - SPECIFICKÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PLYNOMĚRY A PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU
Příloha č. 5 - SPECIFICKÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ELEKTROMĚRY K MĚŘENÍ ČINNÉ ENERGIE
Příloha č. 6 - SPECIFICKÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA MĚŘIDLA TEPLA
Příloha č. 7 - SPECIFICKÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KONTINUÁLNÍ A DYNAMICKÉ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ KAPALIN JINÝCH NEŽ VODA
Příloha č. 8 - SPECIFICKÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSTÍ
Příloha č. 9 - SPECIFICKÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA TAXAMETRY
Příloha č. 10 - SPECIFICKÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO ZTĚLESNĚNÉ MÍRY
Příloha č. 11 - SPECIFICKÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA MĚŘIDLA PRO MĚŘENÍ ROZMĚRŮ
Příloha č. 12 - SPECIFICKÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ
Příloha č. 13 - POŽADAVKY NA TECHNICKOU DOKUMENTACI
Příloha č. 14 - PODMÍNKY AUTORIZACE
Zavřít
MENU