444/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 155 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. listopadu 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. října 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 297/2016 Sb. s účinností od 19. září 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs177/2005 Sb.( účinnost: 28. prosince 2005 )

Opraveno redakčním sdělením č. rs116/2006 Sb.( účinnost: 21. července 2006 )

 

444

ZÁKON
ze dne 12. října 2005,
kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o územních finančních orgánech

 

Čl. I)

zrušena zákonem č. 456/2011 Sb. (účinnost: 1. ledna 2013)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České obchodní inspekci

 

Čl. III


        V § 12 odst.  5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb., se slova "územní finanční orgán3l)" nahrazují slovy "celní úřad".

 

 

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o geologických pracích

 

Čl. IV


        V § 20 odst.  2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb., se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o metrologii

 

Čl. V


        V § 23 odst.  6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. I  
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o geologických pracích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o metrologii
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o komoditních burzách
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zeměměřictví
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna devizového zákona
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna lesního zákona
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o krmivech
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně chmele
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o zemědělství
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o hnojivech
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o azylu
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna plemenářského zákona
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ekologickém zemědělství
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna lázeňského zákona
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna vodního zákona
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o obalech
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrované prevenci
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. L  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o rybářství
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 309/2002 Sb.
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. LIX  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
Čl. LX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Čl. LXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. LXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. LXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o některých službách informační společnosti
Čl. LXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice
Čl. LXV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. LXVI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. LXVII  
Příloha č. 1 - Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů
Zavřít
MENU