444/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 155 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. listopadu 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. října 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs177/2005 Sb.( účinnost: 28. prosince 2005 )

Opraveno redakčním sdělením č. rs116/2006 Sb.( účinnost: 21. července 2006 )

 

444

ZÁKON
ze dne 12. října 2005,
kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o územních finančních orgánech

Čl. I


        Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 253/2000 Sb., zákona č. 58/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb., se mění takto:

 

        1.  § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 14 zní:

"§ 1


        (1)  Územní finanční orgány jsou správní úřady, které

 

a)   vykonávají správu daní podle zvláštního právního předpisu1),

b)   vykonávají finanční kontrolu podle zvláštního právního předpisu2),

c)    provádějí řízení o přestupcích v oboru své působnosti3),

d)   vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav podle zvláštního právního předpisu4),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. I  
Čl. II - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o geologických pracích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o metrologii
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o komoditních burzách
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zeměměřictví
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna devizového zákona
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna lesního zákona
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o krmivech
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně chmele
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o zemědělství
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o hnojivech
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o azylu
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna plemenářského zákona
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ekologickém zemědělství
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna lázeňského zákona
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna vodního zákona
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o obalech
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrované prevenci
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. L  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o rybářství
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 309/2002 Sb.
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. LIX  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
Čl. LX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Čl. LXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. LXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. LXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o některých službách informační společnosti
Čl. LXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice
Čl. LXV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. LXVI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. LXVII  
Příloha č. 1 - Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů
Zavřít
MENU