426/2005 Sb.VYHLÁŠKA o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. října 2005 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 11. října 2005 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 8/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 445/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

426

VYHLÁŠKA
ze dne 11. října 2005
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

        Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst.  7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst.  9, § 7 odst.  5 a § 17 odst.  7 písm.  i) a j) zákona:

 

§ 1


Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí.

 

§ 2


(Členění licencí)

 

zrušen vyhláškou č. 358/2009 Sb. (účinnost: 31. října 2009)

 

§ 3


Žádost o udělení, změnu a zrušení licence

 

        (1)  Vzory žádostí o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 22 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Členění licencí
§ 3 - Žádost o udělení, změnu a zrušení licence
§ 4 - Náležitosti prohlášení odpovědného zástupce
§ 5 - Určení provozoven
§ 6 - Určení vymezeného území
§ 7 - Vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení a jeho prokazování
§ 8 - Finanční předpoklady a způsob jejich prokazování
§ 9 - Prokazování technických předpokladů
§ 10 - Prokazování odborné způsobilosti
§ 11 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - ŽÁDOST O UDĚLENÍ licence pro podnikání v energetický odvětvích pro fyzické osoby - formulář A1
Příloha č. 2 - Zahraniční fyzická osoba Příloha k formuláři A1
Příloha č. 3 - ŽÁDOST O UDĚLENÍ licence pro podnikání v energetický odvětvích pro právnické osoby - formulář A2
Příloha č. 4 - Zahraniční právnická osoba příloha k formuláři A2
Příloha č. 5 - Další osoby, které jsou členem statutárního orgánu příloha k žádosti A2 nebo C2
Příloha č. 6 - Ustanovení odpovědného zástupce - formulář B
Příloha č. 7 - Prohlášení odpovědného zástupce
Příloha č. 8 - ŽÁDOST O ZMĚNU licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby - formulář C1
Příloha č. 9 - ŽÁDOST O ZMĚNU licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby - formulář C2
Příloha č. 10 - ŽÁDOST O ZRUŠENÍ licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby - formulář D1
Příloha č. 11 - ŽÁDOST O ZRUŠENÍ licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby - formulář D2
Příloha č. 12 - SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN - výroba elektřiny
Příloha č. 13 - SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VYMEZENÝCH ÚZEMÍ - distribuce elektřiny
Příloha č. 14 - SOUPIS ZAŘÍZENÍ - přenos elektřiny
Příloha č. 15 - SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN - výroba plynu
Příloha č. 16 - SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VYMEZENÝCH ÚZEMÍ - distribuce plynu
Příloha č. 17 - SOUPIS ZAŘÍZENÍ - přeprava plynu
Příloha č. 18 - SEZNAM JEDNOTLIVÝCH ZÁSOBNÍKŮ - uskladňování plynu
Příloha č. 19 - SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PROVOZOVEN - výroba tepelné energie
Příloha č. 20 - SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VYMEZENÝCH ÚZEMÍ - rozvod tepelné energie
Příloha č. 21 - Seznam předávacích stanic příloha k formuláři 32
Příloha č. 22 - Finanční bilance žadatele o licenci pro licencovanou činnost - výhled
Zavřít
MENU