413/2005 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Částka: 143 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. října 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. září 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 242/2016 Sb. s účinností od 29. července 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

413

ZÁKON
ze dne 21. září 2005
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna trestního zákona

Čl. I)

zrušena zákonem č. 41/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2010)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna trestního řádu

 

Čl. II


        Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního zákona
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o státní kontrole
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Vojenské policii
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna celního zákona
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zeměměřictví
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna atomového zákona
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o právu na informace o životním prostředí
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění občanský soudní řád a některé další zákony
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o obcích
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o krajích
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o Policii České republiky, zákon o ochraně utajovaných skutečností a zákon o provozu na pozemních komunikacích
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna vodního zákona
Čl. L  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna služebního zákona
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 310/2002 Sb.
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. LIX  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. LX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
Čl. LXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. LXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
Čl. LXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Čl. LXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. LXV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Čl. LXVI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna správního řádu
Čl. LXVII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. LXVIII  
Zavřít
MENU