392/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 136 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. září 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 27. září 2005 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

392

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

 

Čl. I


        Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., se mění takto:

 

        1.  § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1


        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

 

a)   práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,

b)   soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 316/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYDÁNÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU