383/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 133 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. října 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

383

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
y

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů

 

Čl. I


        Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 1 odst.  1 větě první se za slovo "péči" vkládají slova " , kterými jsou střediska výchovné péče (dále jen "středisko"),".

 

        2.  V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

 

Dosavadní odstavce 3 až 15 se označují jako odstavce 2 až 14.

 

        3.  V § 2 odst.  3 se číslo "3" nahrazuje číslem "2".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rodině
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna školského zákona
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU