379/2005 Sb.Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Částka: 133 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. října 2005 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 65/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 31. května 2017
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

379

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005
o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI

TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM

A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

HLAVA I


OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

 

        Tento zákon stanoví

 

a)   opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami2),

b)   opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoholu,

c)    působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými užíváním tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek.

 

§ 2

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   prodejnou provozovna určená k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu3),

b)   provozovatelem fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené zvláštními právními předpisy3), 4), 5),

c)    velkoplošnou prodejnou prodejní prostory obchodních domů, nákupních středisek a velkoprodejen se specializovanými odděleními nebo pulty,

d)   specializovaným oddělením velkoplošných prodejen i stavebně neoddělené, zjevně a viditelně označené prostory provozoven určené k nabídce alkoholických nápojů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - OMEZENÍ DOSTUPNOSTI TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A ZÁKAZY KOUŘENÍ
§ 3  
§ 4 - Zákazy a omezení prodeje tabákových výrobků a povinnosti osob prodávajících tabákové výrobky
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Zákaz kouření
§ 9  
HLAVA III - OMEZENÍ DOSTUPNOSTI ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
§ 10 - Podmínky prodeje a podávání alkoholických nápojů
§ 11 - Omezení prodeje a dovozu
§ 12 - Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů a povinnosti osob prodávajících alkoholické nápoje
§ 13  
§ 14  
HLAVA IV - OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ A MÍRNĚNÍ ŠKOD PŮSOBENÝCH TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI
§ 15 - Zákaz vstupu pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
§ 16 - Vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky
§ 17 - Ošetření v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici
§ 18 - Preventivní opatření
§ 19 - Krátká intervence
§ 20 - Typy odborné péče poskytované osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky a osobám na těchto látkách závislým
HLAVA V - ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ PROTIDROGOVÉ POLITIKY
§ 21 - Státní orgány
§ 22 - Územní samosprávné celky
§ 23 - Krajský a místní protidrogový koordinátor
HLAVA VI - KONTROLA, SPRÁVNÍ DELIKTY A SANKCE
§ 24  
HLAVA VII  
§ 25 - Přechodné ustanovení
§ 26 - Zmocňovací ustanovení
HLAVA VIII - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 27  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 132/2000 Sb.
§ 28  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 320/2002 Sb.
§ 29  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 200/1990 Sb.
§ 30  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 353/2003 Sb.
§ 31  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 20/1966 Sb.
§ 32  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 33  
Zavřít
MENU